۱۳ دی ۱۳۹۱

صنعت خیر


امروز بیش ‌تر باید از صنعت خیر ترسید تا آدم‌های شر
ژان پی‌یر دوپوییهیچ نظری موجود نیست: