۲۹ دی ۱۳۹۱

جایی بیرون از جهان


نوشتن؟
چه‌کاری است! ما داریم عجالتا در خط اول جبهه در مالی تروریست- اسلامیست‌ها را عقب می‌رانیم.
-عقب کجاست؟
-جایی بیرون از جهان.
در فیلم افسوس بر من یا شاید ای وای منِ ژان لوک گدار، نه در فیلم موج نو است، یکی به یکی می گوید: عشق نمی‌میرد. از جایی به جایی تغییر مکان می‌دهد.


دهخدا می‌گوید جبهه یعنی میان دو ابرو تا ناصیه

هیچ نظری موجود نیست: