۲۳ آبان ۱۳۹۱

پرده را کشیدم


گاهی نیمه لیوان پر است و گاهی خالی
گاهی خالی و گاهی پرپرده را کشیدم
دل پشت پنجره از دل من تنگ‌تر بود

هیچ نظری موجود نیست: