۲۵ شهریور ۱۳۹۱

سبکی و سنگینی


دو چیز از رفتن باز می‌دارد
از سرعت
یکی فکر کردن
دومی به دیگری فکر کردن
سنگین می‌کند بار بر دوش آدم را

اگر دیدید عده‌ای جلوتر هستند
در راه
بدانید که آن‌ها از این دو سبک هستند

طبلی هست که این آن‌ها  می‌کوبندش  نامش بی‌عاری‌ست
نمی‌دانم از کجا آوردند

بعضی سبک‌تر می‌کوبند و برخی سنگین‌تر

هیچ نظری موجود نیست: