۲۲ شهریور ۱۳۹۱

تو شگفت تو رها و برازنده خاکهیچ نظری موجود نیست: