۶ مهر ۱۳۹۱

آمدن از چیزی


نخوردن از خوردن می‌آید. نخوابیدن از خوابیدن. نرفتن از رفتن . نیامدن از آمدن. ندویدن از دویدن. نبودن از بودن. تنها مردن است که از خودش می‌آید.  نمردن هم  ندارد.

هیچ نظری موجود نیست: