۶ مهر ۱۳۹۱

ترحم و مهربانی


رادیو می‌گفت
حکیم بودایی می‌گوید
ترحم
نزدیکی ترس و رنج است و
مهربانی
نزدیکی عشق و رنج

من به هر دو لغت‌نامه دهخدا و لسان عرب نگاه کردم
در هر دو ترحم و مهربانی نزدیک بود


هیچ نظری موجود نیست: