۲۵ شهریور ۱۳۹۱

باد

حال این روزهایش
آسمان دلش را می‌گوید
ابری‌ست
اما ابرهایش را باد هی به این سو و آن سو می‌برد
پس چنین است که آفتاب پشت سایه و سایه پشت آفتاب است
 و خو نمی‌کند
امانش   را بریده است باد
بی‌امان است

امان نه آفتاب است و نه سایه
امان در یکی از این دو بودن است
همیشه
امان همیشه است

هیچ نظری موجود نیست: