۶ مهر ۱۳۹۱

همان‌نقش


دیده‌اید حتما که یکی از هنرپیشه‌ها وسط سریالی می‌رود. عوض می‌شود. جایش هنرپیشه دیگری می‌آید. نقش همان نقش است و داستان همان. اما او نیست. او نمی‌شود و شما در ادامه دادن دیدن سریال تردید می‌کنید. به دل‌تان نمی‌نشیند. در زندگی هم پیش می‌آید. با یکی زندگی می‌کنید و بعد از مدتی بعد از سال‌ها نقش همان است و داستان همان. اما او نیست. جایش را به یکی دیگر داده است. به دل‌تان نمی‌نشیند. تردید می‌کنید.

هیچ نظری موجود نیست: