۱۰ مرداد ۱۳۹۱

بی زحمت یک گوسفند بکشهیچ نظری موجود نیست: