۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱

اول ماه مه/ در میان سرخ‌ها / پاریسهیچ نظری موجود نیست: