۸ اردیبهشت ۱۳۹۱

مجردی کلماتداشتم به این فکر می‌کردم
که یک روز کلمات هم مجرد می‌شوند
چنان‌که مجازی شد این دنیا

مردمانی که به جای یک‌دیگر را دیدن و
نشستن رو به رو
دیده در دیده

می‌آیند این‌جا و با هم حرف می‌زنند گاهی
و نگاه از هم می‌دزدند

یک روز کلمات هم مجرد می‌شوند
قالب تهی می‌کنند

دیگر چیزی نمی‌گویند
یا می‌روند جایی دیگر
با خودشان حرف می‌زنند

هیچ نظری موجود نیست: