۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

فیلم‌های کریستف اونورهفیلم‌های کریستف اونوره با سبکی آغاز می‌شود به ثقل می‌رسد. در هر دوره‌ای که باشد. و در هر سنی که باشید.
در جهانی دیگر می گذرد مثل وقتی که عاشقید.
وقتی که عاشقید، بعد از یازده سپتامبر هم که باشد و شما در هتلی در مونترال هم که بوده باشید و نگذاشته باشند شما با هواپیمای‌تان بروید به نیویورک تا معشوق‌تان را که دوستتان ندارد، چون مردی‌ست که مردها را دوست دارد، ببینید و او با اتومبیل آمده باشد و درست فردای یازده سپتامبر شما در هتل نشسته باشید روبروی مردی که نمی‌تواند شما را دوست داشته باشد حتی اگر خیلی دلش بخواهد و تلویزیون ورود هواپیما را به برج‌های دوقلو نشان بدهد و نشان بدهد و شما فارغ از برج‌ها و این جهان از هتل‌دار خواسته باشید که ایستگاه تلویزیون را عوض کند و هیچ هم پی به خواست بی‌جای خود نبرده باشید، وقتی که عاشقید، بی‌جایید. عشق دورتان دیواری کشیده است و از این جهان رهانیده‌است شما را چنان‌که نبینیدش. نمی‌بینیدش. اما در دیوار خودش اسیرتان کرده.
خودتان را می‌کشید از این عشق ناممکن. خودتان را کشته‌اید از این عشق ناممکن.
و شش سال بعد آن‌که دوستتان داشته، می‌توانسته دوستتان بدارد و شما از کنارش رد شده‌اید‌، آن‌که زن‌ها را دوست داشته و از میان زن‌ها شما را، در دیوار شما اسیر است هنوز.

هیچ نظری موجود نیست: