۲۷ فروردین ۱۳۹۱

خانه خانم دبه آن زن شمال ایران


من بر این تخت در بعد‌ازظهرهای گرم و خلوت جنوب دراز کشیده‌ام
بازی نور و برگ را دیده‌ام
و در تار عنکبوت‌ها اسیرافتاده‌ام

هیچ نظری موجود نیست: