۲۶ فروردین ۱۳۹۱

بارانداز
بارانداز مکانی بی ملال است. پر از اشیایی بی‌نام. بی‌هوده مثل جواهرات. رنگ‌ین. اگر در شهر زندگی می‌کردم، جایم را در بارانداز می‌انداختم. و بعد، بعد از باران با دوربین می‌رفتم ماهی‌گیری.

هیچ نظری موجود نیست: