۱۸ اسفند ۱۳۹۰

تسلط مذکر بر مونثپریروز زنان رفته بودند وسط یک میدان و خواسته بودند که در زبان فرانسه دیگر از این به بعد مذکر بر مونث تسلط نداشته باشد. در زبان فرانسه در این جمله که «زنان و مردانی زیبا هستند»، صفت زیبا چون تسلط بر مردان است با وجود اینکه تعداد مرد‌ها بیشتر از زنان نیست اصلا تعدادشان مجهول است، مذکر می‌شود. می‌گفتند نمی‌دانید چه ضربه هول‌ناکی بود وقتی که کوچک و کودک بودیم که حرف بر دهانمان گذاشتند و زبان و اصولش را آموختنمان. می‌گفتند- معلمان زبان: قاعده بر این است، هر کجا که پسر و دختری بودند، پسر است که تعیین کننده است، جنسیت را. گفتند- مؤنثان به میدان آمده: در قرون وسطی زبان رعایت حال هر دو جنس می‌کرده.
آهالی ادبستان در آمدند که خوب، چه شود؟ زنان بر مردان مسلط شوند؟ پاسخ دادند که خیر. پاسخی مؤنثانه. که هر کجا زنان اول آمدند، آنان تعیین کننده باشند و هر کجا مردان اول آمدند

راستی خانم همان خان مؤنث است؟

هیچ نظری موجود نیست: