۱۸ اسفند ۱۳۹۰

دو دوره متفاوت از دورانیک عضو فرهنگستان ادبی بود. می‌گفت: خانمها یعنی همان زنان هر جا بروند مستقر می‌شوند. هتل هم که می‌روند، شروع می‌کنند اتاق را مرتب کردن و اثاث‌هایش را به هم ریختن و دوباره چیدن و نظم متکا‌ها و بالش‌ها را- راستی ما نازبالش هم داریم، به هم زدن.
و نظمی دوباره دادن.
آقایان همان مرد‌ها، در خانه خودشان هم موقتی زندگی‌ می‌کنند. کوچ نشینند. این دو به دو دوره متفاوت از دوران اجتماعی تعلق دارند. یکی اهل ماندن است و یکی اهل رفتن . کاریش نمی توان کرد.

اینکه گفتم عضو فرهنگستان ادب، چون این آقا یکی از شخصیت‌های روایت‌های من هستند. که آشنایان به خاطر بیاوردند. گر چه مدتی‌ست از ایشان بی‌خبرم.

هیچ نظری موجود نیست: