۱۱ اسفند ۱۳۹۰

ماهی
من رفتم ماهی‌گیری
قایم را به آب
تورم را در آب‌های تابستان گذشته انداختم

هیچ نظری موجود نیست: