۲۱ بهمن ۱۳۹۰

گاهی تنهایی برهوت نیستگاهی تنهایی برهوت نیست. سکوت نیست. شلوغ و پر سروصداست. همه‌جا را اشغال کرده. جای سوزن انداختن نیست. فضا را پر کرده. اتاق و خانه را. کوچه و خیابان را. حرف می‌زند. حرف می‌زند. من را در بر گرفته و تا تو قالی‌‌اش را پهن کرده. پر از مهمان.

هیچ نظری موجود نیست: