۱۲ بهمن ۱۳۹۰

حاشیه‌ها
این عکس خروج از پاریس را نشان می‌دهد. بیرون از پاریس را. حاشیه را. حاشیه‌ها همیشه زشت‌ند یا از زیبایی شناسی متفاوتی برخوردارند. زیبایی‌شناسی زشتی. به دور زیباترین شهرهای محکوم مثل یزد زشتی بنا شده‌است. مثلا دستگاه کولرها که مثل دمبلی از در و دریچه و دیواری جوشیده. در شهر بادگیرها. حاشیه‌ها از تاریخی خشونت‌بار حکایت می‌کنند. تاریخی خشونت بار را حکایت می‌کنند. حاشیه ها به اصل می‌برند. و حکایت ضرورت خروج از اصل‌ند.
در حاشیه پاریس کارخانه و خانه در هم آمیخته‌اند. کارخانه‌های از درون تهی شده به دفتر و اداره مبدل گشته. نشان از سقوط طبقه کارگر دارد. از میان تهی شدنش.

هیچ نظری موجود نیست: