۱۴ دی ۱۳۹۰

نام مادر برای کودک استهر چیز
یا برای این است
یا برای آن
حتی نام مادر
برای کودک است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: