۱۴ دی ۱۳۹۰

آن‌چه کردم و نکردمآن‌چه کردم و نکردم
فکر می‌کنم که گذشته است
و آن‌چه خواهم کرد و نخواهم کرد
فکر می کنم که آن‌هم گذشته است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: