۱۶ دی ۱۳۹۰

در هر بدی اندکی خوبیدر هر بدی اندکی خوبی هست
و آن اندک خوبی
چقدر خوب است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: