۱۴ دی ۱۳۹۰

انترنتاین روزها نگرانی‌هایی دیده می‌شود این‌جا و آن‌جا از قطع انترنت
من فکر می‌کنم که قطع انترنت اگر امکان داشته باشد
خطری‌ست متوجه حکومت
چون کلا - یعنی جدا از شرایط ویژه این‌جا و آن‌جا
انترنت- فرانسوی‌ها می‌گویند انترنت
جوانان - کاربران را در خانه نگاه می‌دارد
قطع انترنت یعنی به خیابان رفتن
به خیابان رفتن هم یک مفهوم کلی است
یعنی خطری که ویژگی‌اش هنوز مشخص نیست
که این نامشخصی خود خطر است
بالاتر از خطر

هیچ نظری موجود نیست: