۱۶ دی ۱۳۹۰

صد بار شاد بودناز اینکه صد بار شاد بودم
شاد نمی‌شوم
شاید که شادی
چون همه‌چیز
انبار نمی‌شود

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: