۱۳ دی ۱۳۹۰

اگر ما را تنها بگذارنداگر ما را تنها بگذارند
همه‌چیز زیاد است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور
نیشابور هم برای نیشابور زیاد است

هیچ نظری موجود نیست: