۱۳ دی ۱۳۹۰

گرمای توگرمای تو آنقدر مختصر بود
که من سرد حسش کردم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: