۱۳ دی ۱۳۹۰

تو گمان می کنی کمت می‌داشتند اگرتو گمان می‌کنی
کمت می‌داشتند اگر نمی‌بودی
در حقیقت اما
کمت ندارند
خورشید هم اگر نبود
کمش نداشتند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

با عذر جسارت از محضر پورکیا!
منظورشان این است که آن که هست
هست
آن که نیست نیست
غایب آن است که
بوده است
تو را کم خواهند داشت چون بوده‌ای
اگر نبوده بودی
کمت نداشتند

جایی دیگر می‌گوید:
چیزی جز آن‌چه از آن ماست
نیست

هیچ نظری موجود نیست: