۱۶ دی ۱۳۹۰

جوانی با جوانیجوانی با جوانی می‌زید
پیری با زمان

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: