۱۶ دی ۱۳۹۰

دیدن با چشم‌های دیگریمی‌بینم
نه با چشم‌های خود
با چشم‌های دیگری
که دیده‌اند

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: