۱۴ دی ۱۳۹۰

ناممکنیبه آن‌ها که دیگر امکانی ندارند
باید چند ناممکن بخشید

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: