۶ دی ۱۳۹۰

کمتر از دیگری بودنکمتر از دیگری بودن را
ما تقریبا می‌پذیریم
برابر بودن را
نه

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: