۶ دی ۱۳۹۰

گل‌های بی فرداگل‌ها
جاودانه زیبایند
بی هیچ فردایی

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: