۵ دی ۱۳۹۰

گاهی مردنگاهی مردن آنقدر طولانی‌ست
که به نظرم می‌رسد
نامیرایم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: