۱۲ آذر ۱۳۹۰

بازدمتا چین بیاید و تمام حیثیت‌تان را بگیرد، مشغول انگلیس خبیث شوید. چین که ایدئولوژی ندارد. نه حقوق بشر حالیش می‌شود و نه از انسانیت دم می‌زند و نه دمکراسی می‌خواهد حواله کند، نه ادای رمانتیسم در می‌آورد. یواشکی همان زمان که شما شلتاق می‌کنید چنان در رگ‌تان فرو می‌رود و از خون‌تان وارد سلول‌تان می‌شود که بی آن نفس نمی‌توانید کشید. فردا هوای‌تان را هم صادر می‌کند. وقتی شما خوابید، او بیدار است. و شما نمی‌دانید که بازدم اوست که دم فرو می‌دهید.

هیچ نظری موجود نیست: