۳۰ آبان ۱۳۹۰

زبان هویت قلمرو ۲زبان من
قلمرو من است.هیچ نظری موجود نیست: