۳۰ آبان ۱۳۹۰

زبان هویت قلمرو ۲



زبان من
قلمرو من است.



هیچ نظری موجود نیست: