۳۰ آبان ۱۳۹۰

زبان هویت قلمرو ۳آیا قلمرو از دو واژه قلم و رو ساخته شده‌است؟
یعنی رفتن با قلم؟ روان‌شدن قلم؟


دهخدا می‌گوید: ملکی و ولایتی که در آن نوشته ٔ قلم پادشاهی یا امیری رود و مردم آنجا نوشته ٔ او را قبول نمایند و در این لفظ از ترکیب اسم و امر معنی اسم ظرف پیدا شده یعنی محل روان بودن قلم کسی و خلاصه ٔ معنی قلمرو ملک مطیع است . (از آنندراج ) :
گشته ست خون مرده جهان را رمیدگی
دیوانه ٔ قلمرو ایجاد کن مرا.
هیچ نظری موجود نیست: