۳۰ آبان ۱۳۹۰

زبان هویت قلمرودر زبان عبری فعل بودن در زبان حال صرف نمی‌شود. هیچ‌کس نیست. هر کس یا بوده یا خواهد بود.
وجه شرطی هم وجود ندارد. وجوه اخباری هستند.

هیچ نظری موجود نیست: