۵ آذر ۱۳۹۰

در چنان خاکی‌ای چرا دیدمهیچ نظری موجود نیست: