۱۸ آبان ۱۳۹۰

ار نه روزی کار جهان سر آیدصلح چیزی است میان دو جنگ.

هیچ نظری موجود نیست: