۲۰ مهر ۱۳۹۰

کلماتم



کلماتم سرد شدند
از دهن افتادند

هیچ نظری موجود نیست: