۲۰ مهر ۱۳۹۰

کلماتمکلماتم سرد شدند
از دهن افتادند

هیچ نظری موجود نیست: