۲۵ مهر ۱۳۹۰

غمگین بمانغمگین
تو کمتر غمگینی
غمگین بمان

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: