۱۹ مهر ۱۳۹۰

بهای دیدندیدن
به بهای
چشم گشودن
به همه آنچه نمی‌خواهم ببینم است

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: