۲۲ مهر ۱۳۹۰

وقتی که دیگر نباشموقتی که دیگر نباشم
هرگز نبوده‌ام

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: