۲۲ مهر ۱۳۹۰

در سفریدر سفری
از خلال این جنگل اعداد که دنیا می‌نامندش
صفری چون چراغ حمل می‌کنم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: