۱۹ مهر ۱۳۹۰

گمان کنیم که کمتر هستیمهر چه کمتر گمان کنیم که هستیم
بیشتر تحمل می‌کنیم
و
اگر گمان کنیم که هیچ‌ نیستیم
همه چیز را تحمل می‌کنیم

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: