۲۲ مهر ۱۳۹۰

جانی پردر جانی پر
همه چیز جا میشود
در جانی خالی
هیچ‌چیز
خدا می‌داند چرا!

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: