۱۹ مهر ۱۳۹۰

تو فکر می‌کنیتو
تو فکر می‌کنی
که مرا می‌کشی
من
من فکر می‌کنم
که تو خودکشی می‌کنی

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: