۱۹ مهر ۱۳۹۰

گزاف نیستهر آنچه
با زندگی ما پرداخت شده
هرگز گزاف نیست

آنتونیو پورکیا
ترجمه نیشابور

هیچ نظری موجود نیست: