۲۸ مهر ۱۳۹۰

آمال مثلوثیدخترک آمال مثلوثی‌ست.
رفته‌است در خیابان آواز آزادی بخواند. در میدان تونس، در بهار عرب. هنوز هوا سرد است.
اینجا سال ۲۰۰۷ است در میدان باستی پاریس. آمده‌است تا آوازش را به مردم تونس و فلسطین و عراق و افریقا و بدهد.

هیچ نظری موجود نیست: